Roheline ja jätkusuutlik Epiim

Hindame järjepidevust ja traditsioone, kuid panustame ka teadusuuringutesse ja innovatsiooni. Oleme vastutustundlik ja jätkusuutlik ettevõte, väärtustades nii loomade heaolu kui keskkonnasäästlikku mõtteviisi. Meie südameasi on viia piimatootmise ja –töötlemise ning transpordi keskkonnamõju minimaalseks, vähendada põllumajanduses tekkivaid heitkoguseid ning saavutada seeläbi 2040. aastaks süsinikneutraalsuse.

Projektid

AS E-Piim Tootmine päikeseelektrijaama rajamine

alamprojekti teostamise periood: 20.12.2022 - 29.12.2023
toetuse summa: 152 193,23 eurot ( Toetus on riigiabi Euroopa Komisjoni 24. märtsi 2022. aasta teatise „Riigiabimeetmete ajutine kriisiraamistik majanduse toetamiseks pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale“ (ELT C 131 I, 24.03.2022, lk 1–17) osa 2.1 tähenduses )
projekt on toetatav: Projekt on kaasfinantseeritav Eesti riigi eelarvest „Eesti maaelu arengukava 2014-2020“ meetme 4.2.6 kaudu

Alamprojekti lühikirjeldus:

Käesoleva projektiga on lahendatud fotoelektrilistel (PV) paneelidel põhinev elektrijaam, mis paigaldatakse Järva maakond, Paide linn, Mündi tn 64 kinnistul paiknevate EPiima hoonete katustele. Elektritootmisseadmed ühendatakse hoonete peakilpidesse. Elektrijaamade peamine funktsioon on teenindada kinnistul paiknevat hoonet.
PV paneelidega genereeritav alalisvool muundatakse võrgukvaliteedile vastavaks vahelduvvooluks vaheldiga (inverteriga). Käivitumiseks vajaliku võrgusageduse saab inverter elektrivõrgust. Genereeritav elektrienergia suunatakse elektrivõrku.

Eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärk on tehase elektri varustuskindluse tagamine. Elektrienergia on suunatud tehase elektrivõrku, kokku on paigaldatud 2025 päikesepaneeli koguvõimsusega 921 kW, millega on oluliselt parandatud elektrienergia varustuskindlust. Eeldatav päikeseenergia aastatoodang 844 MWh ja süsteemi eluiga 25+ aastat. Selle päikesepargiga jäetakse igal aastal õhku paiskamata 1014 tonni CO2.

Projekti Seadme ostmine: High efficient dust removal chamber” (HEDS) alus: Maaeluministri 30. septembri 2015. a määrus nr 6 “Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus”

alamprojekti teostamise periood: 21.11.2018 - 24.03.2024
toetuse summa: 1953600.00 eurot
projekt on toetatav: Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus

Alamprojekti lühikirjeldus:

High efficient dust removal chamber on uudne
lisaseade piima-ja vadakupulbrite
pihustuskuivatile, mis ei ole kasutusel taotleja
senises tehases ja ei olnud algselt planeeritud ka
uude tehasesse. Seadme müüja Relco on maailma
juhtivaid ettevõtteid kõrge lisandväärtusega
piimapulbrite ja eriti vadakupulbrite ja kõrgema
laktoosisisaldusega pulbrite tootmisseadmete
valmistamisel. Seade suurendab kogu
pulbritoodangu vastavust kõige kõrgematele
kvaliteedi nõuetele samas tõuseb ka tootlikus.
Tavapärase ilma high efficient dust removal
chamber-ta pulbrite tootmisel on osa toodangust
madalama kvaliteediklassiga, mis tuleb müüa
oluliselt madalama hinnaga loomatoidu
sektorisse.

Eesmärk ja tulemus:

Investeeringu tulemusel on võimalik toota
vadakupulbrit vastavuses kõige kõrgemate
kvaliteedinäitajatega ning lisaks suureneb kõrge
kvaliteediga pulbri tootmisvõimsus 20-22%.
Kõrgeimate kvaliteedinõuete järgimine annab
võimaluse osaleda turu Premium segmendis ning
müüa toodangut tavakvaliteedist kõrgema
hinnaga. Premium segmendi kliendid
(lastetoidutehased, farmaatsia) ostavad kaupa
stabiilselt sõltumata hinnakõikumistest, mis tagab
ettevõttele suurema stabiilsuse toodangu
turustamisel. Lisaseadme kasutusel võtmisel
suureneb kõrge kvaliteediga toodangu hulk kogu
pulbrist kuni 12%.Lisaks tõstab lisaseade
täiendavalt ca 10% kogu pulbritootmise mahtu.
Kvaliteetse toodangu osakaalu tõusu ja kogu
tootlikkuse tõusu tulemusel paraneb ettevõtte
tulemuslikkus.

Täpsemalt veebilehelt: https://www.pria.ee/mak-2014-2020-objektide-tahistamine.

Tugitaristu rajamine ja rekonstrueerimine Paide linnas ettevõtluspiirkonna ja ühistulise piimatööstuse arendamiseks (Projekti nr 2014-2020.5.04.18-0299)

alamprojekti teostamise periood: 02.04.2018 - 18.12.2020
toetuse summa: 1 550 042,06 EUR
fondi nimetus, millest toetatakse: Euroopa Regionaalarengu Fond
projekt on toetatav: Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade loomine). Taotlusvoor: Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud - 01.01.2014-31.12.2020

Alamprojekti lühikirjeldus:

Projekti eesmärk on Paide linna ettevõtlusaladele (Mündi ja Raudtee tn) juurdepääsuks vajalike sõidu- ja kõnniteede rekonstrueerimine ning rajatava ühistulise piimatööstuse elektriliitumine. Rekonstrueeritavate teede pikkus on 2,3 km. Investeering aitab kaasa piirkonna majandusaktiivsuse ja tööhõive kasvule. Tegemist on linna tööstusaladega, kus asuvad tegutsevad ettevõtted, kuid 2020.aastaks rajatakse piirkonda ka uus suur ühistuline piimatööstus, mis loob piirkonda vähemalt 104 uut töökohta.

  • Projekti kogumaksumus on 2 637 305,27
  • Toetuse summa (EUR): 1 550 042,06


AS E-Piim Tootmine uus piimatööstus

Maaeluministeeriumi määrus „Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus suurprojektide elluviimiseks“, vastu võetud 20.07.2016 nr 45

alamprojekti teostamise periood: 29.06.2017 - 28.02.2024
toetuse summa: 15 m€
fondi nimetus, millest toetatakse: Projekt on rahastatav Euroopa Liidu eelarvest Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) kaudu
projekt on toetatav: Projekt on kaasfinantseeritav Eesti riigi eelarvest „Eesti maaelu arengukava 2014-2020“ meetme 4 kaudu

Alamprojekti lühikirjeldus:

Tehas ehitatakse Paide kinnistule ca 14 ha suurusel alal planeeritud kogupinnaga 23 300 m2. Tulenevalt rajatava tehase optimaalsest asukohast piimatootjate suhtes, varutakse valdav osa toorainest Paidest ca 150 km raadiusest, mis võimaldab toorpiima transportimise kulud madalad hoida. Loodavas tehases saab tööd ca 100 spetsialisti. Kompleks ehitatakse arvestusega, et soodsate trendide jätkumisel on võimalik olemasoleval krundil tootmist veel ligi kaks korda laiendada töötlemisvõimekuseni 2000 tonni toorpiima päevas ja toota ka muid piima- ja vadakutooteid sh laktoosi.

Eesti südamesse Paidesse suuremate piimatootjate lähi naabrusse rajatakse piimatööstusettevõte, mis suudab vastu võtta ja töödelda 1 100 tonni toorpiima ning 85 tonni kontsentreeritud vadakut (vastab 340 tonnile naturaalsele vadakule) päevas. 1 100 tonni piima töötlemisel juustuks tekib vadakut päevas ligikaudu 930 tonni, seega kokku töötleb tehas 1 100 tonni piima ja ligikaudu 1270 tonni toorvadakut päevas.

Eesmärk ja tulemus:

Käesoleva AS E-Piim Tootmine projekti eesmärk on oluliselt suurendada piima töötlemise võimekust Eestis ning turustada kõrgema lisandväärtusega eksporditooteid. Tehase rajamise tulemusel jääb piima väärtusahelas tekkivast tulust senisest suurem osa koduriiki, mis tugevdab kogu Eesti piimasektorit

Projekti sisuks on luua Eestisse rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline uutele eksporditurgudele suunatud piimatööstus, mis on efektiivne, kaasaaegne, keskkonnasõbralik ja paindlik ning võimaldab toorpiimatootjatele maksta jätkusuutlikult kõrget piima hinda. See suurendab tootjate võimet saada hakkama ka võimalike tulevaste kriisisituatsioonide korral. Piimatööstuse rajamisel arvestatakse uusimaid trende piimatoodete tehnoloogia ja tehnika arenduses, sobitatuna muutuva nõudluse ja demograafiliste trendide tuleviku suundadesse. Tehase äri- ja turundusplaani osas on lähtutud maailmas tunnustatud piimaturuekspertide nõuannetest ja arvamustest.

Tehase loomine võimaldab piima väärtusahelas tekkivast tulust senisest suurema osa jätta Eesti piimatootjatele, töötlejatele ja teadlastele, mis tugevdab kogu piimasektorit ning suurendab eksporti Eesti väliskaubanduse bilansis. Samuti on tehase üheks eesmärgiks vähendada toorpiima eksporti Lätti ja Leetu, kuna uus tehas annab võimaluse seda kohapeal väärindada. Suurema osa Eestis töödeldava piima kilogrammi tulu jäämine koduriiki, millele lisandub praegu eksporditava toorpiima töötlemise tulu, saab võimalikuks tänu rajatava tehase ärimudelile, mis võimaldab maksta senisest 15-20% kõrgemat toorpiima hinda. Eesmärgiks on võetud piimahinna maksmise võimekus Iirimaa ja Põhja-Saksamaaga võrdsel tasemel.

EU48686 HEALTHY FOOD

Rakendusuuring: „Biotechnologically enriched health promoting microbial and nutritional additives“

alamprojekti teostamise periood: 01.07.2015 - 31.12.2022
toetuse summa: 156 300 EUR
fondi nimetus, millest toetatakse: EL Regionaalarengu Fond
projekt on toetatav: Tehnoloogia Arenduskeskuste meetmest

Alamprojekti lühikirjeldus:

Alamprojekt on keskendunud leidmaks preventatiivseid lahendusi mõningate kaasaegsetele inimtervist puudutavatele väljakutsetele (haigus-eelsete seisundite nagu pre-diabeet, kõrgenenud kolesteroolitase, pre-hüpertensioon jne, mille uhul pole ravi veel näidustatud, kuid mis muutuvad lähitulevikus tervishoiusüsteemi koormavateks probleemideks).

Teaduspõhised kontsentreeritud toitainete sisaldusega funktsionaalsed toidud, mis sisaldavad tervistavate omadustega

baktereid, nende poolt toodetud bioaktiivsed ühendeid on looduslähedased võimalused inimeste tervise ning heaolu toetamiseks.

Eesmärk ja tulemus:

Alamprojekti eesmärgiks on teaduspõhiselt välja arendada uudsed, hästi kirjeldatud ning patenteeritud ja tervist toetatavate omadustega mikroobitüved ning teadmised, oskusteave ja biotehnoloogiliste platvormide ideoloogia / kontseptsioon(id) üldpopulatsioonile ja konkreetsetele elanikkonnarühmadele suunatud innovaatiliste lisandväärtusega tervislike toodete loomiseks.

Projekti tulemuseks on kontseptsioon ja oskusteave biotehnoloogiliste võtete abil toidu rikastamiseks looduslike metabiootikute ja / või tervist toetavate bakteritega.

Rakendusuuring: „Bio-technologies for new innovative products for babies and toddlers for children foods sector“

alamprojekti teostamise periood: 01.07.2015 - 31.12.2022
toetuse summa: 193 050 EUR
fondi nimetus, millest toetatakse: EL Regionaalarengu Fond
projekt on toetatav: Tehnoloogia Arenduskeskuste meetmest

Alamprojekti lühikirjeldus:

Alamprojekt on keskendunud leidmaks originaalseid preventiivseid lahendusi vähendamaks ohtu haigestuda nn. tsivilisatsiooni-põhistesse haigustesse (ülekaal, allergia, jne)

Eesmärk ja tulemus:

Alamprojekti eesmärgiks on luua uudsete pre- ja probiootikumidel / sünbiootikumidel põhinevate ja hästi tasakaalustatud toitainetesisaldusega mikrobiootat tasakaalustavate toodete kontseptsioonid.

Alamprojekti tulemusena saadakse ideoloogia/kontseptsioon ja biotehnoloogiline platvorm uudsete pre- ja probiootikumidel / sünbiootikumidel põhinevate tasakaalustatud toitainetesisaldusega ja mikrobiootat tasakaalustavate toodete loomiseks.

Rakendusuuring: „Food and health-related concerns of contemporary different packages“

alamprojekti teostamise periood: 01.07.2015 - 30.06.2019
toetuse summa: 40 491 EUR
fondi nimetus, millest toetatakse: EL Regionaalarengu Fond
projekt on toetatav: Tehnoloogia Arenduskeskuste meetmest.

Alamprojekti lühikirjeldus:

Alamprojekt on keskendunud peamiselt toiduainete pakenditest pärinevate potentsiaalselt tervise-ohtlike ainete toidutootesse migreerumise uurimisele.

Eesmärk ja tulemus:

Alamprojekt eesmärgiks on määrata potentsiaalselt ohtlike ainete olemasolu ja kontsentratsioon, mis võivad migreeruda erinevatel säilitustingimustel plastikpakenditest toiduainetesse ja põhjustada soovimatuid efekte inimese tervisele.

Alamprojekti tulemusena juurutatakse usaldusväärsed analüütilised meetodid, mis põhinevad Euroopa standarditel ja eeskirjadel. Neid analüütilisi meetodeid on hiljem võimalik kohandada ka teiste toitude jaoks.

BEST

AS Epiim Tootmine on kaasatud rahvusvahelisse projekti BEST

alamprojekti teostamise periood: 01.10.2017 - 01.09.2020
toetuse summa: 86 720
fondi nimetus, millest toetatakse: EL Regionaalarengu Fond
projekt on toetatav: INTRERREG programmist.

Alamprojekti lühikirjeldus:

Järgneval kolmel aastal on AS Epiim Tootmine kaasatud rahvusvahelisse projekti BEST (http://www.itamerihaaste.net/en/our_work/our_projects/best) mida kaasrahastatakse INTRERREG programmist.

 

Eesmärk ja tulemus:

Projekti tulemusena rajatakse AS Epiim Tootmise Põltsamaa tehase kohtpuhastile uus ja suurema mahuga ühtlustusmahuti mis tagab kohtpuhasti efektiivsema ja stabiilsema tööprotsessi.